تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

بیت العدل و تبلیغ 3

نویسنده : amin    |   تاریخ : 1394/12/24 12:30

بیت العدل و تبلیغ 3


ادامه مطلب

او براى بهائیان -که طبق نصوص مأذون به دخالت در سیاست نیستند- تعیین تکلیف کرده که در سیاست (البته از نوع غیر حزبى!)، دخالت نمایند، در انتخابات شرکت کنند، با موسسات و سازمان هاى اجتماعى مشارکت نمایند، مظالمى را که بر آنان مى رود بازگو کنند، در مورد برقرارى عدالت فعال باشند و از طرق قانونى علیه اصلاح نابرابری و بى عدالتى علیه خود و دیگران، در قالب قوانین موجود اقدام نمایند!

این اقدام بیت العدل، عکس العمل اعتراضات زیادی بوده که در طول سالیان از داخل و خارج بهائیت نسبت به اصل عدم دخالت در سیاست و اطاعت محض از حکومت ها، به او وارد مى شده و به قول خودش در یک فرایند یادگیری او را به این نتیجه رسانده که باید تغییرى ایجاد نماید...


بهائیت یک فرقه است

بیت العدل دیگر نمى توانسته به جوانان بهائى در دوران جدید جهانى همچون سابق بگوید چشم و گوش بسته باشند و به آن ها امر کند که در سیاست دخالت نکنید و از حکومت ها -فارغ از عدالت و ظلم- اطاعت محض نمائید. دیگر نمى توانسته مثل نصوص قبلى آن ها را از شرکت در انتخابات هاى مهم کشور منع کند -در حالی که مردم دیگر را مى بینند که در اندازه هاى خود آزادانه، در سازمان دادن به سیاست کشورشان از طریق انتخابات و اجتماعات صنفى یا اجتماعى یا سیاسى دخیل هستند - و به آن ها تشر بزند که از مسائل اجتماعى و سیاست مثل طاعون، احتراز کنند و به قول رهبرانشان طبق نصوص "چکار داشته باشند که حکومت ظالم است یا عادل؟! این قبایی است که خدا بر آنان پوشانده و قباى بهائیت قباى قلوب است نه ابدان که حاکمان بر آن مسلّطند و لیس لاحد ان یعترض الى الذین یحکمون على العباد، دعوا لهم...!

پس باید راه چاره اى می اندیشیدند تا بتوانند نسل جدید را حفظ کنند و از این سرافکندگى نجات دهند.

از سوى دیگر براى اعتراضات خارج از بهائیت که آن ها را با این تعلیم "عدم دخالت در سیاست و اطاعت محض از حاکمان"، به گروهى جاسوس یا مزدور استعمارگران و توجیه گر ظلم ظالمان و تحکیم کننده بنیاد ستم حاکمان و جائران و... توصیف مى نمودند، پایان دهند و تغییراتى ایجاد کنند و هردو این سرافکندگى که جامعه بهائی را احاطه کرده است را چاره جویی نمایند.

این شد که در پیام ١٢ اسفند ٩١ دامن همت به کمر زده ابتدا در اوائل پیام، تعلیم مشهور "عدم دخالت در سیاست" را به "عدم دخالت در سیاست حزبى" تغییر داده و سپس با توجیهات ده صفحه اى سعى کندکه دخالت در سیاست و شرکت در انتخابات و مشارکت عمومی با سازمان ها و دیگر کنشگران اجتماعى را از نظر بهائیت مشروع جلوه دهد و از بهائیان بخواهد که در سیاست دخالت کنند و دیگر آن را طاعون ندانند و این تغییر موضع را براى دوستان و همسایگان و آشنایان تبیین نمایند!


یکی از شعار های بهائیت «عدم مداخله در سیاست» است ولی خود، آن را نقض کرده است


افزودن واژه حزبى، براى تعلیم "عدم دخالت در سیاست" هم براى این بوده که در این فرایندهای سیاسى که معمولا احزاب به انشقاق و حزب هاى جاندارتر منتهى می شوند، جذب غیر بیت العدل نشوند و بدانند براى همیشه باید زمامشان دست بیت العدل باشد و از او تبعیت نمایند و گرنه با مجازات طرد روبرو می شوند چنان چه دیگرانى با این مجازات، تنبیه شدند و از جامعه بهائى اخراج!

باصطلاح "حزب" بد است اگر غیر بیت العدل باشد اما اگر بیت العدل، بدتر از هر حزب دیگری، براى رسیدن به یک قدرت جهانى به نام دین، عمل کند، قبحى ندارد چون آن ها مصون از خطایند و اطاعتشان واجب!

راستى استبداد مطلقه از این بیشتر که نه نفر آدم محتمل الخطا را از طریق مثلا انتخابات دور هم بنشانند و به همه جهانیان بگویند از این ها اطاعت کنید و لم و بم هم نگوئید چون این ها ملهم به الهامات الهى هستند!

این ها که خودشان مى گویند از طریق فرایند یادگیرى در حال یادگیری هستند و در این فرایند ممکن است هر روز یک تصمیم بگیرند: روزی همجنس گرایی را حرام و روزی مباح اعلام مى کنند، تبلیغ در یک جا را واجب و همزمان در جاى دیگر حرام اعلام نمایند و هکذا امور دیگر... این ها را بر مقدرات خود حاکم کنند و ببینند امروز چه مى گویند و فردا چه چیز و خرده فرمایشات آن ها هم الهامات الهى است و لازم الاتباع!

همه این ها تنزل بیت العدل به یک حزب سیاسى آن هم حزبى از نوع استبدادى با رنگ دینى است.

"بهائیان در هر کجا که ساکن باشند می کوشند که موازین عدالت را رعایت نمایند و برای اصلاح نابرابرى و بى عدالتى نسبت به خود و دیگران در قالب قوانین موجود فعالیت کنند... این رویکرد و این راهبرد، جامعه بهائی را قادر می سازد... همبستگى و یکپارچگى خود را در مقام یک موجویت جهانى حفظ کند..."

(پیام ١٢ اسفند٩١)

حال مقایسه فرمایید با متون و نصوصی که از بهاءالله و عبدالبها و شوقى در مورد عدم اعتراض به حاکمان و اطاعت محض از آنان و ارائه معیار بهائی بودن به عدم دخالت در سیاست و طاعون بودن سیاست و...

بیت العدل و تمدّن سازى

بیت العدل در هر دو پیام (هم دوازده اسفند و هم نوروز) سخن از تمدن سازى نموده و مدعى شده بهائیت با تعالیمی مثل وحدت عالم انسانى به فرایند تمدن سازی کمک نموده است.!

کاربرد ناشیانه واژه تمدن سازی - که در جامعه شناسی، مبحثى علمى و عمیق بوده و اصولا واژه ساختن براى آن بى معنى و غیر علمى است (مثل فرهنگ سازی) و حاصل فرایند های گوناگونى است که طى قرون بر اثر عوامل مختلف شکل می گیرد- از سوی بیت العدل همان قدر مضحک است که کاربرد واژه "لاشرقیه و لا غربیه" در پیام نوروزى براى تمدن بهائی!

گذشته از ادبیات تصنعى و تقلیدى بیت العدل در این پیام ها (که به سبک ادبیات طلعات مقدسه با تکرار واژه های نامألوف و بعضا غلط مثل تقلیب و خمودت و جمودت و...) ضعف مفرط علمى نیز مثل همین موضوع تمدن سازی و لاشرقیه و لاغربیه کاملا هویداست.

گمان بردن به این که با یک کتاب بشری و یا یک شعار وحدت توسط یک نفر در یک گوشه جهان می توان تمدن ساخت عوامی گرى در تحلیل های فرهنگى و اجتماعى است که هر دانشجوى علوم اجتماعى را بهت زده می کند. اگر این گونه می بود باید سعدى علیه الرحمه را با شعار "بنى آدم اعضاى یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند" که ششصد سال قبل از بهاءالله گفته است، بانى تمدن جدید بشری قلمداد نمود!

بی اطلاعى بیت العدل مصون از خطا از واژه "لا شرقیه و لاغربیه" و تقلید ناشیانه از شعارهاى مسلمین براى پز دادن و ادعاى علمیت کردن در نثرهاى تصنعى، خیلى دور از انتظار نبوده و نیست. جمعی که به اعتراف خودشان در حال یادگیرى هستند، با تقلید هاى کور، هر فضیلتى را می خواهند در توبره خود گرد آورند تا شاید مریدانى را محو خود کنند غافل از آن که این مریدان، چندى بعد این سوى و آن سوى منشأ حرف ها را پیدا مى کنند و دست بیت العدل در مونتاژ ها رو می شود و از آن ها فاصله مى گیرند و بر عمر تلف شده افسوس می خورند. این که تمدن جدید بشرى را مدیون شعار بدیع(!) وحدت عالم انسانى بهاءالله معرفى کنند، اظهار جهل از سوى کسانى است که خود را اعظم و مصون از خطا و ملهم به الهامات الهى می شمرند!

اگر اسلام خود را "لاشرقیه و لا غربیه" مى خواند چون تعالیمش بشری نیست و الهى است و نه رنگ شرقی دارد و نه غربى چون وحیانى است: (أللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ زَیْتُونِةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَ لَا غَرْبِیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ (سوره نور؛ آیه ٣٥)

تشبیه تمدن باصطلاح بهائى(!) که مى گوید ما در فرایند یادگیرى در انظمه جهانى هستیم و بتدریج راه حل هایى بشرى پیدا می کنیم و توسط نه نفر محتمل الخطاى مصون از خطا(!) به چیزهایی مى رسیم (چنان که براى همجنس گرائی و ازدواج فامیلى به راه حل رسیدیم و ارائه فرمودیم و جوازش را صادر نمودیم) به امور وحیانى اسلام با عبارت "لاشرقیه ولاغربیه"، چه مستندى دارد؟!

اگر می شود بهائیت با چند شعار وحدت عالم انسانى و صلح عمومى و ... تمدن بسازد، همه مصلحان بشرى که از این ردیف سخنان گفته اند که فضل تقدم دارند! فرهنگ و ادبیات ما ایرانیان هزاران مرتبه کامل تر از این سخنان را به شعر و نثر در خود جاى نداده است؟! از سعدی علیه الرحمه که شعر بنى آدم او - که بشریت را همچون اعضاى یک بدن، متاثر از یکدگر توصیف نموده است- و بر سر در سازمان ملل نصب است به عنوان نمونه پیش تر نام برده شد علاوه بر انبوه آیات و روایات اسلامى که در این زمینه متواتر است...

این چه داعیه گزافى است که بیت العدل اصرار دارد بهائیان را برانگیزد تا این نوع تمدن سازی را براى ما ایرانیان تبیین کنند و همسایگان و دوستان و آشنایان و بستگان را تبلیغ نمایند؟! اروپائیان، یا بهتر بگوئیم شرق و غرب با تمدن بشرى خود، به بن بست رسیده اند باز بیت العدل می خواهد انسان ها از همان سوراخى که گزیده شدند، دوباره گزیده شوند؟ آزموده را آزمودن خطاست.

توجه فرمایید چگونه و با [چه] عبارات برانگیزاننده اى بهائیان را براى تبلیغ ما ایرانیان در پیام نوروزى بسیج می نمایند:

"خوشا به حال شما برگزیدگان حضرت کبریا که به نور ایمان منوّرید، به خلق و خوی رحمانی مزیّنید، در ایجاد این تقلیب روحانی کوشایید، و در راه کمک به تأسیس مدنیّتِ لاشرقیّه و لاغربیّۀ الهیّه از هیچ‌گونه فداکاری و از جان‌گذشتگی دریغ ندارید."

این هم پیام ١٢ اسفند٩١:

"مشغله ذهنى جامعه بهائیت این است که چگونه می تواند به فرایند تمدن سازی کمک کند... جامعه بهائی یک فرایند یادگیرى درازمدت را که لازمه این مشروع عظیم است با جدیت دنبال می کند... مسیر کلی این فرایند یادگیری از طریق یک سلسله نقشه هاى جهانى هدایت مى شود که جهت و چارچوب آن را بیت العدل اعظم تعیین می کند... الهام بخش اقدامات بهائیان بینشی از اجتماع است که حضرت بهاءالله یک قرن و نیم پیش در یکى از الواح خود به آن اشاره فرموده عالم بشری را به هیکل انسان تشبیه می نمایند..."!

بیت العدل و آینده

محور دیگر در پیام ١٢ اسفند ٩١ ترسیم آینده بشریت توسط بیت العدل است. توضیح این که یکصد و هفتاد سال قبل که بهائیت با پیشینه بابیت، اصل بنیادین مهدویت را به سخره نشست و اعلام کرد آن جوان شیرازی همان مهدی موعود است، در پاسخ این که اگر او مهدى است پس استقرار عدالت در زمین و پایان جنگ ها و نزاع ها و نابرابرى ها و نیز وعده هائی که بوجود او محقق خواهد شد و ایجاد آینده روشنى که به ظهورش نوید داده شده کجاست، مجبور شد دست به دامن توجیهاتى براى این موضوع شود و اعلام نماید که صبر کنید این وعده ها بدست خود بشر کم کم محقق می شود!

در طول حدود یکصد و شصت سال پس از مرگ آن جوان شیرازی که بهائیت او را همان مهدى موعود و نقطه اولاى آئین خود شمرد و مقبره اش را در اسرائیل زیارتگاه بهائیان جهان قرارداد، نه تنها وضع جهان بهتر نشد که دائما وضع بشریت نابسامان تر شد:

وقوع دو جنگ جهانى خانمان سوز، جنگ هاى محلى و کشورى و منطقه اى، کاربرد سلاح هاى کشتار جمعى و بمب اتمى و شیمیائی -که میلیون ها انسان را به خاک و خون کشید،- ازدیاد فقر و گرسنگى و تبعیض و نابرابرى و برده داری مدرن و فریب و تجاوز به حقوق انسان ها، لشگر کشی و اشغال کشورها به بهانه هاى واهى، تخریب محیط زیست و رواج فریب و بازى با کلماتى همچون حقوق بشر و صلح و آزادى و برخوردهاى دوگانه با قوانین باصطلاح جهانى، استفاده ابزاری از سازمان ملل و شوراى امنیت و شوراى حقوق بشر، حاکمیت بانکدارها و کارتل ها و تراست ها که فریاد اعتراض و تظاهرات هرروزه مردم و جنبش نود و نه درصدى را رقم زده است که مصداق کامل "ظهر الفساد فى البرّ والبحر" است، منکران مهدویت را با چالش هر روزه مواجه ساخت که هرروزه باید اصلاح را به آینده و ظهور تدریجى موکول نمایند!

بیت العدل نیز که وارث رهبرى این آئین!؟ است از ابتداى کار دائما در بوق آینده دمیده و در همه پیام هاى کوچک و بزرگ خود از جمله پیام اسفند ماه نوید داده که عجله نکنید اوضاع با مساعى ما و شما و بشریت زیر نظر بیت العدل بهبود خواهد یافت!

ستیز با آئین الهى و وعده تاریخی حق در قرآن کریم براى ظهور اراده خدا در استقرار عدل توسط بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، منکران مهدویت را رسوا نمود و به چوپانان دروغگوئی بدل ساخت که هرروز براى ادامه حیات خود باید دروغ دیگرى ساز کنند!

این ها همه شاهدى است که استقرار عدالت موعود، وراثت زمین به مستضعفان، امامت صالحان و پاکان، استخلاف اولیاء الهى، تبدیل دوران بیم به امن، تمکین دیانت مورد رضاى الهى به جاى آئین هاى دروغین، و اعتلاى پرچم توحید و یگانگى، فقط بدست همان منجى جهانى است که کتاب هاى الهى پیشین نویدش را داده بودند و قرآن کریم نیز تصریح نموده که قوله تعالی: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:55)

بیت العدل از یک سو در همین پیام اعتراف نموده که "حل بحران فزاینده محیط زیست و وخامت اوضاع خانواده و نقض مداوم حقوق زنان و کودکان و تداوم استبداد و تمرکز ثروت در دست گروهى کوچک که از بنیاد به غلط طرح ریزى شده مستلزم تغییرى بنیادین در تارو پود اجتماع است" اما در همان صفحه نتیجه مى گیرد که بفرموده عبدالبهاء، این امور متدرّجا حاصل خواهد شد!

هم وحدت نژاد(!)، هم وحدت وطن(!) هم وحدت در امور عظیمه(!) و هم وحدت در سیاست(!)، متدرجا و به مرور مطابق پیش بینى بهائیت شکل خواهدگرفت! (روشن فکران جهان باید جمع شوند و تبیین کنند وحدت نژاد و وطن، هم به مرور ایجاد شدنى است!)

دقت فرمایید به عین عبارت در پیام ١٢ اسفند٩١:

"اتحاد و یگانگى به فرموده حضرت عبدالبهاء در عرصه هاى مختلف حیات بشرى، متدرّجا حاصل خواهد شد.

وحدت سیاست، وحدت در آراء عظیمه، وحدت نژاد، وحدت وطن با تحقق این امور ساختارهاى لازم در دنیائی برخوردار از اتحاد سیاسى... به مرور شکل خواهد گرفت"!

با شکست طرح های موسسه روحی که به جای روش های سنتی تبلیغ تهاجمی بهائیت (همچون بیوت تبلیغی که برای بهائی کردن افراد تشکیل می شد) می خواست از طریق بحث های کلی مثل وحدت و صلح و تساوی و... افراد زیادی را سمپات بهائیت کند تا بتوانند جمعیت بهائیان را در پایان برنامه بیست ساله در 2021 بسیار زیاد نشان دهند اما نتایج عکس ببار آورد، به این نتیجه رسیدند که باز تبلیغ مستقیم تبشیری و تهاجمی را مثل سابق زنده کنند و نتیجه اش اصرار بر این نوع تبلیغ همسایه و دوست و آشنایان و بستگان باشد که در پیام اسفند و نوروزی آمده است...

تلاش بیت العدل براى رفع تناقض از تبلیغ تهاجمى

در یکی از پیام هاى بیت العدل تلاش شده که به نوعى تناقض بین تشویق به تبلیغ بهائیت که دائما از سوی بیت العدل اعمال می شود و تلاش برای تغییر نگرش و تغییر دین فرق گذاشته شود. زیرا بهائیان متهمند که با دستور العمل هاى متعدد بیت العدل مجبور به تبلیغ تهاجمی در هر کشوری هستند و این یعنى تلاش برای تغییر دین افراد و در نتیجه جنجال بین خانواده ها و همشهریان و اولیای دینى کشور و در نتیجه صدمه زدن به وحدت ملى.

به متن توجه فرمایید:

"صحیح است که حضرت بهاءالله، وظیفۀ تبلیغ أمر مبارک را به عهدۀ کلّیۀ آحاد بهائیان گذاشته اند؛ أمّا در عین حال، ما از دعوت دیگران به ترک عقیدۀ خود ممنوعیم؛ لهذا بسیار حائز أهمّیّت است که کلّیۀ أحبّاء، تفاوت بین تبلیغ و دعوت دیگران به ترک عقیدۀ خود را درک کنند. بین این دو تفاوت بارزی وجود دارد و در بعضی ممالک که تبلیغ دین، مجاز؛ أمّا دعوت دیگران به ترک عقیدۀ خود ممنوع می باشد تفاوت مزبور در قوانین آن سرزمین، بیان گردیده است. دعوت دیگران به ترک عقیدۀ خود به وارد کردن فشار بی مورد بر نفس دیگر برای تغییر دادن دین خود است. همچنین از آن چنین استنباط می شود که به عنوان کردن تهدیدها یا وعدۀ منافع و مزایای مادّی برای ترغیب فرد مورد نظر به تغییر دین خود دلالت دارد. در بعضی ممالک، علی رغم تمام أمور مفیدی که مدارس و بیمارستان های میسیونری انجام می دهند، أولیاء حکومت محلّی با سوء ظنّ و حتّی تنفّر به آن ها نگاه می کنند؛ زیرا انگیزه و مشوّق مادّی برای تغییر دین و از این رو ابزار دعوت به دین خود تلّقی می شوند. ..."

(بیت العدل أعظم، 3 ژانویه 1982، خطاب به یکی از بهائیان)


برچسب ها:بهائیت, اسرائیل, بهائیت و اسرائیل, تبلیغ در اسرائیل ممنوع, تبلیغ ممنوع, تبلیغ در بهائیت, تبلیغ بهائیت ممنوع,

  |   دیدگاه ها ()

جستجو در عناوین مطالب

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نظرسنجی

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

امکانات


TOOLS SALAVAT

logo-samandehi

نماد اعتماد درگاه Pay.ir

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات